Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Flemming Chr. Hansen (FCH).

Afbud: Jonna Møller og Birgit Ziedoy.

 

Salmestafet: Nr. 729: Nu falmer skoven trindt om land

Næste møde: Henning Tønning.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

2. Kirkeværge v/UP.

– Vand i kælder præstebolig. Økonomisk overblik.

Intet nyt mht. økonomi, vi afventer fortsat tilbud.

HMT afslutter med Recover.

 

– Rensning af tagrender på carport og mellemgang på præstegården. Må personalet udføre arbejdet fra stige?

FCH har talt med Arbejdstilsynet igen. Personalet må gerne stå på stige hvis stigen kan fastgøres, ellers ikke.

BB indhenter priser på rensning én gang årligt og månedligt i løvfaldsperioden.

3. Ansøgning om dispensation til ikke fuldtalligt menighedsråd v/UP – bilag 1.

Biskop Marianne Gaarden har godkendt ansøgning den 16. oktober 2023. Det er taget til efterretning.

 

4. Siden sidst v/UP.

Vi har modtaget tak fra Birgit Ziedoy for den fine buket i forbindelse med hendes udtræden af menighedsrådet.

Kirkeministeriet har ophævet krav om energibesparende tiltag, primært maksimalt 19 grader inden døre. Der opfordres dog til at huske de gode sparevaner fra sidste år.

Vi har fra biskoppen modtaget anmodning om at støtte Strandkirken ved Marielyst.

Det blev godkendt at støtte med kr. 500,-.

 

5. Endeligt budget 2024 v/IPN – bilag 2.

Endeligt budget 2024 gennemgået og godkendt med mrk. ”Endeligt budget afleveret den 24.10.20233 kl. 19.13”.

 

6. Økonomisk orientering v/IPN.

IPN orienterede om økonomien.

 

 Synsudsatte arbejder

– Prionr. 1 (kirketårn): Godkendt i på maj-mødet – arbejde udføres ultimo november.

Aftale holder.

– Prionr. 2 (skotrende præstegård): Afventer tilbud- Inge Pilt.

Blikkenslager har kigget på skotrenden udvendigt, skotrenden er udvidet i bredden for at vandet ikke kan slå ind og er muret til. Tapetet i kvisten (ved fugtigheden) er fjernet, der er meget vådt og muggent, både på loft og vægge. Der afventes at det tørrer op. Det meldes til forsikringsenheden.

 – Prionr. 3 (forskelling, skiffersten kapeller): Ringtved har fået ordren – afventer startdato.

Arbejdet forventes opstartet i uge 43-44.

– Prionr. 4 (vinduer kapel): Arbejdet igangværende.

Arbejdet er udført.

– Prionr. 4 (vinduer præstegård): Halvdelen igangsættes, afventer startdato.

Arbejdet er igangværende, i så fald der er økonomisk dækning udføres hele arbejdet.

Malerne har desværre konstateret at vinduerne ude og imellem rammerne på både sydside og vestside er i meget dårlig stand. De bliver slebet ned og skal tørres op.

– Prionr. 5 (kanap 1. sal præstegård): Afventer tilbud – Inge Pilt.

Blikkenslager har kigget på skotrenden udvendigt, skotrenden er udvidet i bredden for at vandet ikke kan slå ind og er muret til. Tapetet i kvisten (ved fugtigheden) er fjernet, der er meget vådt og muggent, både på loft og vægge. Der afventes at det tørrer op. Det meldes til forsikringsenheden.

– Prionr. 6 (dør konf.stue): Modtaget tilbud ny dør kr. 23.750,- 

Budgetteret i 2024.

– Prionr. 10 (afdækning tagrender kirke): Godkendt til igangsættelse på augustmødet – arbejde udføres 4-5. oktober 2023.

Arbejdet er udført.

 

—– —– —– —– —–

 

Der er beholdningseftersyn tirsdag den 7. november 2023.

 

7. Orientering fra præsterne.

v/HMT

Fredag den 3. november 2023 kommer børnehavebørnene til julelegestue i kirken. To venlige damer har lave nogle fine engle til børnene.

Der er Alle helgen gudstjeneste søndag den 5. november kl. 15.00.

Vi har modtaget en invitation til brugermøde tirsdag 28. november 2023 kl. 18-21 fra Sakskøbing Bibliotek som har 100-års fødselsdag. HMT og LL deltager.

 

v/LL

Tirsdag den 31. oktober 2023 planter konfirmanderne træer på kirkegården.

Torsdag den 23. november 2023 holder LF-Stift kursusdag ”demens og kirke”.

 

8. Kort orientering fra udvalgene.

 – Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

 Kirkegårdsmur.

Der er kommet en skade på kirkegårdsmuren mod Gåsetorvet da personalet fjernede efeu. Stenene falder ud. Der arbejdes videre på sagen. 

 

 – Kirkegårdsudvalg v/UP.

Der er efterslæb på ukrudtsbekæmpelse.

Granpyntningen er i fuld gang. 

 

 – Kirkeudvalg v/HMT.

Intet.

 

 – Præstegårdsudvalg v/IPN.

Behandlet under andre punkter. 

 

 – Aktivitetsudvalg v/EB.

Der har været holdt kirkegårdscafe for sidste gang. Cafeen holdes ikke i oktober fremadrettet.

Der er julemøde fredag den 1. december 2023 kl. 13.00.

Der er granrundvisning på kirkegården tirsdag den 5. december 2023 kl. 14.00.

Arrangementet for børn og unge ”Lys i mørke” den 15. oktober 2023 var meget velbesøgt.

 

 – Sakskøbing Tambour Korps vedr. lån af kirken v/FCH.

Sakskøbing Tambour Korps har sagt ja til at spille en koncert uden honorar, men også uden leje af kirken lørdag den 6. januar 2024 kl. 15.00. De sørger selv for entré.

 

Tilføjelse koncertplanen 2024:

Peter Howard Jensen spiller en søndag i oktober.

Slap-af-koncert med Hanne Raffensøe søndag den 11. februar 2024.

 

 – Medieudvalg v/HT.

Hjemmesiden er nået det endelige resultat, der mangler blot lidt ekstra billeder.

 

 – Sognegårdsudvalg v/LL.

 Intet.

 

 – Menighedsplejen v/LL.

Spis-Drik-Vær glad er i gang og velbesøgt.

Vi har modtaget en henvendelse fra en ansat i Odder kirke. Han er ved at uddanne sig til diakon og er meget interesseret i vores aktiviteter.

 

– Kirkeblad v/LL.

 Nye priser for kirkebladet i Ugeavisen Guldborgsund bliver ca. kr. 9.950,- incl. moms.

 

9. Kontaktperson v/HT.

Der afholdes MUS- og GUS-samtaler i november.

 

10. Personalerepræsentant v/FCH.

Intet.

 

11. Eventuelt

Intet.

 

 

Møde slut kl. 20.10

Næste møde den 29. november 2023.