Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HMT), Lisbeth Lumby (LL), Flemming Chr. Hansen (FCH), Dennis Stenbjerg-Czuba (DSC) under punkt 1-3.

Afbud: Jonna Møller, Ellis Bilslev-Jensen og Helle Nordstrom (Hanne Tougaard referent).

Salmestafet: Nr. 192 “Hil dig, Frelser og Forsoner”.
Næste møde: Hanne Tougaard.

 

1. Dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Kirkeværge v/DSC.

Præstebolig v/IPN

Vand i kælder præstebolig.

Montering af nye bundstykker og gerikter igangsat jf. omfangsrapport. Dokumentation med

videre fremsendes til Forsikringsenheden.

Forsikringsskade karnap/kvist (vest) præstebolig v/IPN

Vægge og lofter er repareret, tapetseret og malet.

Reparation af vandskade på gulv er bestilt.

Dokumentation med videre fremsendes til Forsikringsenheden.

Fugt i sognegård, status.

Filtre endnu ikke skiftet i eksisterende ventilationsanlæg.

DSC er i kontakt med Hvid Ventilationsmontage, som vil besigtige anlægget for en

vurdering (rensning og udskiftning af enkeltdele).

Kirketårn.

Tag utæt og klaprer iflg. tømrer Dennis Jørgensen, som har udført arbejde i tårnet. Sagen

tages med på provstesynet.

Status for tag på carport.

Primatag går i gang den 28. februar 2024. IPN har aftalt det.

Synsarbejder

Prionr. 1 (kirketårn): Godkendt på maj-mødet.

Arbejdet er udført.

 

3. Provstesyn — bilag 1 og 2.

Bilag 1 og 2 gennemgået.

DSC efterlyser et system med fotolog, dette tages op på provstesynet.

 

4. Siden sidst.

Stiftende generalforsamling Sakskøbing Kystbeskyttelseslag — bilag 3-7.

Vi har modtaget invitation til stiftende generalforsamling torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.00 i Sakskøbing Sportscenter. HT deltager fra menighedsrådet.

 

Biskop Marianne Gaarden har udsendt en skrivelse vedrørende udlån af danske folkekirker. Det blev taget til efterretning.

 

Vi har fra Menighedsrådsforeningen Lolland-Falsters Stift modtaget invitation til generalforsamling den 13. marts 2024 kl. 19.00 i Sognets Hus i Maribo. Tilmelding til kordegnen senest den 8. marts 2024 kl. 12.30 som tilmelder samlet.

 

Vi har modtaget en henvendelse fra to unge tyskere, Florian Gausmann og Hendrik Hopfenblatt, som interesserer sig for kirkeklokker. De planlægger en tur til Danmark i august og ønsker at analysere, måle, fotografere og optage klokkerne i kirken. FCH vil gerne vise dem op i tårnet. Det blev besluttet, at FCH får videresendt deres mail fra kordegnen og svarer dem på menighedsrådets vegne og aftaler videre angående deres besøg her.

 

Der har været formandsmøde i Lolland Østre Provsti den 20.februar 2024, referat udsendt.

 

Lolland Østre Provsti har udmeldt dato for budgetsamråd, som bliver den 20. august 2024.

 

Kirkens Korshær har takket for bidraget på h. 4.326.- som er modtaget fra indsamling i Sakskøbing Kirke.

 

5. Abonnement Kirke.dk — bilag 8.

UP har modtaget tilbud på årsabonnement kr. 3.750.-

UP svarer med et pænt nej tak.

 

6. Ansøgning om flytning af urne på Sakskøbing kirkegård.

Vi har modtaget ansøgning om flytning af urne fra fælles urneplæne til Skovkirkegården, hvor et gravsted nyerhverves. Det blev godkendt. Kordegnen sender svar.

 

7. Valg 2024 — bilag 9.

Lolland Østre Provsti laver en fælles annonce om menighedsrådsvalget. Orienteringsmøde afholdes tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00 i Sakskøbing Sognegård, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing. Dette sendes senest den 9. april 2024 til Lolland Østre Provsti.

 

LL vil gøre folderen om valg mere lokal. Der kan findes forskellig inspiration på Menighedsrådsforeningens hjemmeside.

 

8. Økonomisk orientering.

IPN orienterede om økonomien.

Vi har modtaget h. 2.500,- fra Andel Energi.

Årsregnskab 2023 godkendes på marts-mødet.

Det blev besluttet at anvende momsmetoden som blev anbefalet af Kirkeministeriet og Landsforeningen for Menighedsråd på baggrund af dommen i Landsretten i 2017.

 

9. Orientering fra præsterne.

Lolland Østre Provsti laver fællesarrangement for alle konfirmander og præster i Lolland Østre Provsti den 16. marts 2024 kl. 15.30-19.00 i Radsted.

 

Søndag den 10. marts 2024 kl. 14.00 er der Messe for børn, hvor børnekoret medvirker sammen med 1. klasse fra Sakskøbing Skole. Børnene inddrages så meget som muligt.

 

10. Kort orientering fra udvalgene.

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.

Kirkegårdsudvalg v/UP.

Der er ansøgt Lolland Østre Provsti om fældning af 37 stk. træer. Provsten har besigtiget og godkendt fældningerne.

 

Personalet ansøger om kr. 12.584,25 til flytning af 16 stk. gravsten på sammenstyrtede gravsteder — bilag 10.

Det blev besluttet at undersøge nærmere, hvilken status de forskellige gravsteder har og om det er gravstedejer eller menighedsrådet, der skal afholde udgifterne. Det afklares også med stiftets jurister om nødvendigt. Hvis det entydigt er menighedsrådets udgift, så godkendes det hermed.

 

Kirkegårdslederen ansøger Nordeafonden om penge til indkøb af Robiniepæle til indhegning af Skovkirkegården. Det undersøges, om indhegningen er forenelig med planen for kirkegården.

 

Kirkeudvalg v/HMT.

Præstedøren slebet så den igen kan åbne og lukke. Døren er olieret hvor der er slebet, og skal males når vejret tillader det.

Lås til toiletdør vredet, er udbedret.

Scantone kontaktes for at gennemgå og optimere gengivelsen af lyden i kirken, så det bliver tydeligere at høre, hvad der siges.

 

Præstegårdsudvalg v/IPN.

Der har været VVS’er og kigge på problemerne med den manglende varme i konfirmandstuen. Problemet er løst.

Det anbefales af VVS’er at få lavet et årligt servicetjek på varmesystemet ca. den 1. oktober (på alle matrikler).

 

Aktivitetsudvalget.

Sogneeftermiddagene er fantastisk godt besøgt. Der er p.t. 40 tilmeldte til udflugten den 12. marts 2024. Der er 50 pladser i alt.

 

Planlægningen af næste sæson er i gang.

 

I forbindelse med “Saxine-biler” (ny festival for veteranbiler) lørdag den 11. maj 2024 blev det besluttet at holde Åben Kirke kl. 10-14 (delt i to vagter kl. 10-12 LL og kl. 12­14 FCH er vært).

Åben Kirke

Det afventer aktivitetsudvalgsmødet den 29. februar 2024.

 

Medieudvalg v/HT.

Sognets hjemmeside, forsiden: der skiftes mellem 6 billeder, hvoraf de 3 er i meget dårlig kvalitet/opløsning. De dårlige må fjernes eller erstattes af bedre.

Det er vigtigt at tekster, der orienterer om menighedsrådsvalget, er præcise, når de kommer på hjemmesiden.

 

Sognegårdsudvalg v/LL.

Vedr. gl. varmestyring. Vi kan godt få skiftet motorventilen til styring (kr. 6.812,50 incl. montering), men, sker der noget med det gamle styresystem og det skal skiftes, vil ventilen ikke kunne snakke sammen med et nyt styresystem. Det anbefales derfor at skifte hele styresystemet nu (kr. 18.743,75 inkl. montering). Priser inkl. moms. DCS, LL og BB mødes og kommer med en anbefaling til næste møde.

Dør til kirkekontor ved personaleindgang er tilrettet så den ikke længere binder. Beslag skruet fast på den gamle egetræsdør på kirkekontoret.

Den gamle nummertavle fra kirken er ophængt ved indgang til kirkekontoret. Toilet i stueetage løb, det er udbedret.

 

Menighedsplejen v/LL.

Evaluering af menighedsmødet den 4. februar 2024, også ud fra besvarelserne på de udleverede spørgeskemaer.

Der var mange til gudstjenesten.

Mange benytter sig af kirkens tilbud ugen igennem.

Salmesangen betyder meget for mange mennesker.

Til næste år vil der være et indlæg fra kirkegårdslederen (dette blev efterspurgt) før der åbnes for spørgsmål.

Der er tilmeldt 44 til fællesspisningen på søndag.

 

Kirkeblad v/LL.

Husk vigtige valgdatoer i næste kirkeblad.

 

11. Kontaktperson v/HT.

Sommerferieplan 2024 — bilag 11.
Sommerferieplan gennemgået og godkendt.

Der er indkaldt til det årlige medarbejdermøde den 6. marts 2024.

Gitte Svendsen og Maria Andersen har søgt om at deltage på Kirkegårdskonference “Den levende kirkegård” på Nyborg Strand den 7. marts 2024, deltagelse koster kr. 1.600.- plus moms pr. person foruden transport. Det blev godkendt. HT giver besked, så tilmeldingen kan foretages.

FCH har søgt om DOKS årskursus i Fredericia den 22. april 2024, kr. 250.- plus transport. Det blev godkendt.

 

12. Personalerepræsentant v/HT.

Intet.

13. Eventuelt.

Intet.

 

 

Møde slut kl. 20.56

Næste møde den 20. marts 2024 kl. 18.30