Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Dennis Stenbjerg-Czuba (DSC), Helle Huysdens Nordstrøm (HHN) referent.

Afbud: Jonna Møller og Flemming Chr. Hansen.

Salmestafet: Nr. 295 ”Se, det summer af sol over engen” Højskolesangbogen

Næste møde: Berit Hansen.

 

Velkommen til tilhørere ved menighedsrådsmødet.

 

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Kirkeværge v/DSC

Prioritering af syns- og vedligeholdelsesarbejder – bilag 1 og 1a.

DSC har prioriteret lister jf. syns- og vedligeholdelsesarbejder. DSC indhenter prisoverblik på prioriteringer af murer- og tømrerarbejder.

Nr. 9 (2021) på præsteboligen igangsættes nu. Pris ca. kr. 1.500,- + moms. HMT tager aktion.

Der er faldet puds ned fra nr. 2 vindue på 1. salen (stort mødelokale) vest. DSC har besigtiget skaden.

Vi har modtaget tilbud 24.780,- + moms på reparation af våbenhuset jf. synsrapport samt småreparationer på kirken kr. 4.000,- + moms. HMT tager aktion.

              

3. Skimmelsvamp i kælder præstebolig, status v/DSC

DSC orienterede om status.

Ved kælders opbygning opmåles der endelig m2 af afbankning og opbygning af pudsen for en endelig pris.

Containere er nu opsat på P-plads og saneringen er igangsat.

Der er konstateret borebiller i træværket mod etagedelingen i kælderen og dele af indbo i kælderen. Omfanget undersøges og insektbehandles så hurtigt som muligt.

Vi har ansøgt Lolland Østre Provsti om byggesag vedr. skimmelsvamp i præsteboligens kælder med forventet pris kr. 964.000,-. Provstiudvalget har den 18. juni 2024 godkendt finansiering af projektet ved brug af provstiets Reserve.

 

4. Siden sidst v/UP

Vi har modtaget invitation til Landemode i Maribo Domkirke/Bangs Have onsdag den 2. oktober 2024 kl. 13.30. Tilmeldingsfrist er fredag den 13. september 2024 til HHN som tilmelder samlet.

 

Vi har modtaget takkekort fra Hanne Margrethe Tougaard i forbindelse med hendes jubilæum.

 

 5. Økonomisk orientering v/IPN.

IPN orienterede om økonomien.

Vi har ansøgt Lolland Østre Provsti om frigivelse af de frie midler kr. 310.105,40 til driften til diverse vedligeholdelsesarbejder. Det blev godkendt på provstiudvalgsmøde den 18. juni 2024.

              

6. Valg 2024 v/IPN.

Det blev besluttet at valgforsamlingen skal foregå i kirken.

 

7. Orientering fra præsterne.

LL:

Invitationer til konfirmationsforberedelse er uddelt på skolerne. Tilmeldingerne er begyndt at komme ind.

Der er lavet lidt reklame på skolerne for minikonfirmander.

 

HMT:

Der var sommerkoncert med alle kirkens kor den 9. juni 2024. Der blev indsamlet kr. 2.965,50 ind til Sakskøbing Sogns Legat.

Der var Salmedans for alle aldre den 23. juni 2024 med efterfølgende pølsehorn under egetræet. Det var velbesøgt.

 

8. Kort orientering fra udvalgene.

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.

 

Kirkegårdsudvalg v/UP.

Vi har modtaget svar fra Guldborgsund Kommune vedrørende bøgekasserne ved Sognegården. Bøgekasserne er ikke underlagt nogen lokalplan. Der skal indhentes tilbud på at få skåret bøge-kasserne ned og genetableret arbejdsstier.

 

Lågen midtpå ved Maribovej binder nu så meget, at de besøgende på kirkegården ikke kan komme ind. Tappen på lågen ved Parkvej kan ikke lukkes. Ved næste 

konsulentrunde bedes om forslag til en løsning. Indtil videre må man lade være at lukke lågerne.

 

Der er kommet forslag ind, til at give borgerne mulighed for at komme og lave granpynt, som efterfølgende kan lægges på gravene.

 

Kirkeudvalg v/HMT.

Opfølgning på lydanlæg. Er der mulighed for at søge tilskud?

Det undersøges om der kan søges tilskud til et køb af et nyt lydanlæg.

 

Kirkedørene er blevet malet. Det anbefales, at det årligt vurderes om de skal males, sådan at de bevares i god stand.

 

HMT har haft kontakt til Claus Aagesen, vedr. vandstrålen på Paraplypigen som var for kraftig. Vandstrålen er nu justeret.

 

HMT har haft kontakt til Guldborgsund Kommune vedrørende trafikforsøget i Brogade som skulle have være afsluttet den 31. maj 2024, om hvorfor det endnu ikke var afsluttet. De gule striber er nu ved at blive fjernet.

 

HMT kontakter Guldborgsund Kommune, om skilte skal godkendes inden de opsættes på facader i byen.

 

Præstegårdsudvalg v/IPN.

Der er monteret ny hoveddør og kokosmåtte i konfirmandstuen.

 

Dørgreb i indvendig dør i konfirmandstuen er udskiftet.

 

Vi afventer fortsat DSC, om løsning på afslutning af græskant og kant rundt om den nye brønd.

 

Planter mellem vinduerne mod nord på konfirmandstuen fjernes da de ødelægger murværket.

 

Aktivitetsudvalg v/EBJ

Ellekildeskolen har kontaktet LL vedr. luciaoptog, der er lavet en aftale søndag den 8. december 2024.

 

Der er kommet styr på vagtlisten til Åben Kirke, dog ikke til søndag ved Frugtfestivalen.

 

Der har været korafslutning med hygge og pizzaer.

 

Statistik over kønsfordeling ved kirkekoncerter – bilag 3

HMT orienterede om at organisten foranlediget af DR-udsendelser om manglende ligestilling i musikbranchen, har lavet statistik over kønsfordelingen ved koncerterne 2007-2021. Resultatet er, at der ved 15 koncerter kun medvirkede kvinder, ved 47 koncerter kun mænd og 71 koncerter medvirkede musikere af begge køn. Fra 2021 til dato ser det lidt bedre ud; 3 med mænd, 5 med kvinder og 18 med begge køn.

 

Folder til Sogneeftermiddage i efteråret er under udarbejdelse.

 

Medieudvalg v/HT.

Intet.

 

Sognegårdsudvalg v/LL.

Intet.

 

Menighedsplejen v/LL.

Intet.

 

Kirkeblad v/LL.

Deadline den 15. juli 2024.

      

9. Kontaktperson v/HT.

Kirkegårdspersonalet er presset på mange og gentagne arbejdsopgaver. HT har derfor haft kontakt til FAR. Vi kan få en ergonomisk gennemgang af arbejdsopgaver for kirkegårdspersonalet. Pris ca. kr. 4.200,-

Det blev besluttet at få en gennemgang for kirkegårdspersonalet.

 

Granhjælp til kirkegården

Det blev besluttet at HHN tager aktion.

 

Det anbefaledes at afholde et konflikthåndteringskursus for alle medarbejdere og menighedsråd i håndtering af borgere med negativ adfærd. Pris ca. kr. 10.000,- samt transportomkostninger.

Det blev besluttet at afholde kurset.

 

10. Personalerepræsentant v/FCH.

 

11. Eventuelt.

Intet.

 

Møde slut kl. 20.51

Næste møde den 28. august 2024 kl. 18.30