Referat af menighedsrådsmødet den 17. januar 2024

Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Flemming Chr. Hansen (FCH), Dennis Stenbjerg-Czuba (DSC).

Afbud: Jonna Møller, Lisbeth Lumby og Helle Nordstrøm (Hanne Tougaard referent).

Salmestafet: Nr. 250, ”Dejlig er den himmel blå”.

Næste møde: Berit Hansen.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

På de kommende møder sættes menighedsrådsvalg på som et fast punkt.

2. Kirkeværge v/DSC.

Præstebolig:

Vand i kælder, præstebolig – forsikringssag.

Afventer montering af nye bundstykker og gerikter jf. omfangsrapport.

 

Karnap/kvist 1. sal, vest – forsikringssag.

Afventer at det hele tørrer op inden indvendig udbedring.  

Tag på carport utæt.

IPN har modtaget to tilbud.

Hunseby Tagdækning kr. 25.444.- ex. moms, kr. 31.805.- inkl. moms.

Primatag A/S, Toreby kr. 16.734.- ex. moms, kr. 20.917,50 inkl. moms. Dette tilbud er godkendt.

Fugt i sognegård.

Der er monteret ventilation til provstekontoret, luften er blevet bedre.

Der skal skiftes filtre på ventilationsanlægget på kirkekontoret. Anlægget må ikke køre inden udskiftning pga. evt. skimmel – DSC tager aktion.

Kirketårn – Tømrer Dennis Jørgensen har gjort opmærksom på, at det regner ind og at taget klaprer. Kirkeværgen undersøger det nærmere.

3. Siden sidst v/UP.

Sikringsbesøg den 9. november 2023 – bilag 1.

Vi har modtaget anbefalingsrapport. Den er taget til efterretning.

Vi har fået renset tagrender.

Vi har modtaget indkaldelse til provstesyn onsdag den 3. april 2024 kl. 8.30. Hvem deltager? Kirkeværge DSC deltager.

Fra menighedsrådet deltager UP, IPN, HMT, LL?

Synsprotokol fra sidste provstesyn gennemgås på næste menighedsrådsmøde.

Vi har modtaget julehilsen fra Sakskøbing Tambour Korps.

Menighedsrådsforeningen tilbyder formandskursus – deltagelse?

IPN deltager.

 

Valg 2024

Deltagere til workshop torsdag den 14. marts 2024 i Lindeskovkirken 17.30-21.30? (her fås al god viden til kommende valg) UP og IPN er tilmeldt. BH deltager evt. (giver besked til kirkekontoret).

 

4. Økonomisk orientering v/IPN

IPN orienterede om økonomien.

Leasingaftale af kopimaskine i perioden den 1. april 2022 til den 31. marts 2027 – bilag 2.

Jf. revisionsprotokollat fra 2022 punkt 6, har Lolland Østre Provsti den 12. december 2023 godkendt leasingaftale med kopimaskine med tilbagevirkende kraft.

Synsudsatte arbejder:

1. (kirketårn): Godkendt i på maj-mødet – arbejde udføres ultimo november.

Arbejdet igangværende, forventes afsluttet i uge 4.

 

5. Orientering fra præsterne.

Evaluering af julegudstjenester.

Juleaften 2023: kl.11.30 ca. 70 deltagere, kl. 12.45 ca. 130 og kl. 14.00 ca. 240.

Juleaften 2024: kl. 11.30, 12.45 og 14.00.

 

HMT:

Intet.

LL:

Intet (afbud).

6. Kort orientering fra udvalgene.

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

– Skade på kirkegårdsmur.

Muren må ikke fjernes og erstattes af hegn. Det bliver en lånesag. Udsættes til provstesynet.

– Kirkegårdsudvalg v/UP.

Østre Provsti har meddelt afslag på nye takster for hække m.v. – bilag 3.

Menighedsrådet ønsker, at kirkegårdslederen mødes med provsten og provstisekretæren angående hvad taksterne dækker og hvordan de anvendes. Udvalget taler om det ved næste udvalgsmøde.

– Kirkeudvalg v/HMT.

Den gamle salmetavle, som står på pulpituret: ved provstesynet spørger vi om muligheden for at hænge den op på væggen ved pulpituret. Derefter kan menighedsrådet tage stilling.

 

– Præstegårdsudvalg v/IPN.

 Opfølgning på tæppebiller.

IPN har modtaget tilbud fra Primatag A/S, Toreby, på serviceaftale angående rensning af flade tage og afløb. Kr. 9.999.- ex. moms. Der takkes nej til tilbuddet.

– Aktivitetsudvalg v/EB.

 Sogneeftermiddage 2024-2025 er under planlægning.

Studietur for menighedsråd og personale tirsdag den 28. maj 2024 kl. 13.00-20.00. Idéer til turen modtages fra menighedsråd og personale, senest den 22. maj 2024, til EBJ eller HMT.

Sangformiddage og sogneeftermiddage er yderst velbesøgte.

– Medieudvalg v/HT.

Intet.

– Sognegårdsudvalg v/LL.

– Der er indkøbt ny vaskemaskine kr. 4.299,- inkl. moms og bortskaffelse af gammel vaskemaskine.

– Gammel varmestyring. Vi kan godt få skiftet motorventilen til styring (kr. 6.812,50 inkl. montering). Men, sker der noget med det gamle styresystem og det skal skiftes, vil ventilen ikke kunne snakke sammen et nyt styresystem. Det anbefales derfor at hele styresystemet skiftes nu (kr. 18.743,75 inkl. montering). Priser inkl. moms.

Kirkeværgen drøfter varmestyringen/funktion med BB og LL og sagen kommer med på næste møde. 

– Menighedsplejen v/LL.

Plan for menighedsmødet den 4. februar 2024 og spørgeskema – bilag 4.

Nyt bilag 4 uddelt. Spørgeskemaet tages med til næste kirkegårds-udvalgsmøde, så LL kan være med i snakken, og udvalget afgør udfaldet.

På menighedsmødet fortæller UP om menighedsrådets arbejde og det kommende menighedsrådsvalg. Forsamlingen opfordres til at stille spørgsmål, som repræsentanter fra de forskellige udvalg besvarer.

Kirkegårdslederen svarer på spørgsmål angående kirkegården.

Borddækning fredag den 2. februar 2024 kl. 10.00: IPN, EBJ, BH og UP.

Vi regner med 40-50 deltagere.

Følgende tilmeldes: UP, IPN, EBJ, BH, FCH, HT, HMT og LL.

Kirketjenerne sørger for drikkevarer.

IPN: Ost.

– Kirkeblad v/LL.

 Intet.

 

7. Kontaktperson v/HT.

 – Arbejdsmiljøplan – bilag 5.

HT gennemgik planen. Menighedsrådet tog den til efterretning.

Kirkekontoret er lukket i uge 8 og 9 – Kordegnevikar passer personregistrering i perioden.

UP holder ferie i uge 8.

8. Personalerepræsentant v/FCH.

 Intet.

9. Eventuelt.

 IPN gør opmærksom på, at Babysalmesang har 20-års jubilæum i Sakskøbing i efteråret 2024. Det fejrer vi ved ”Salmedans for hele familien” søndag den 23. juni 2024 kl. 10.30.

Møde slut kl. 20.34

Næste møde den 27. februar 2024 kl. 18.30