Referat af menighedsrådsmødet den 20. marts 2024

Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Flemming Chr. Hansen (FCH).

Afbud: Jonna Møller og Henning Tønning. Dennis Stenbjerg-Czuba ikke fremmødt.

Salmestafet: Nr. 257, Vaj nu, Dannebrog, på voven.

Næste møde: Lisbeth Lumby.

  

1. Dagsorden godkendt.

 

2. Kirkeværge v/IPN.

Præstebolig

Vand i kælder præstebolig.

Montering af nye bundstykker og gerikter igangsat jf. omfangsrapport. Status: Arbejdet er færdiggjort.

Forsikringsskade kanap/kvist (vest) præstebolig.

Reparation af vandskade på gulv igangsat.

Status: Arbejdet igangsættes snarest muligt.

 Fugt i sognegård, status.

Filtre endnu ikke skiftet i eksisterende ventilationsanlæg.

Status: Afventer DSC, LL følger op.

Kirketårn.

Tag utæt og klaprer. Sagen tages på provstesynet.

Status for tag på carport.

Arbejdet er udført og godkendt af DCS.

—   —   —

Reminder om provstesyn onsdag den 3. april kl. 8.30 og ordinært syn tirsdag den 9. april kl. 8.30.

                                    

 3. Siden sidst v/UP.

Vi har modtaget brev fra Guldborgsund Kommune vedr. testperiode Brogade – bilag 1.

Vi har modtaget takkekort i forbindelse med Dorthe Friis’ bisættelse.

Der har været brandsyn den 6. marts 2024. Synes gav ikke anledning til bemærkninger.

Vi har modtaget brev fra Lolland-Falsters Stift. Lejeniveauet i præsteboligen skal vurderes af statsautoriseret ejendomsmægler. Ejendomsmægler og præsten (og evt. et menighedsrådsmedlem) indgår selv en aftale om tidspunkt. Menighedsrådet skal orienteres om tidspunktet.

Vi har modtaget brev fra Refa, om at den nye indsamlingsordning nu er gældende for erhverv pr. 1. april 2024. Kirkegården har bestilt en ekstra 600 liters beholder til restaffald.

Ny lov træder i kraft den 1. juli 2024. Loven er EU bestemt og alle medarbejderes arbejdstid skal registreres. Menighedsrådet afventer udmelding fra Kirkeministeriet om det praktiske vedrørende registreringen.

 

 4. Nedsunkne gravsteder kirkegården v/UP.

Der er sendt breve ud til alle berørte gravstedsejerne vedr. delbetaling for oprettelse af gravstederne. Der er bestilt muld til udbedringen.

 

5. Valg 2024 v/IPN

IPN, UP og BH har deltaget i workshop, et godt kursus.

IPN har fået tildelt licens-adgang.

HHN orienterede om at der er tilføjet en menu på Sogn.dk, ”Valg 2024”, og snarest tilføjes en menu på hjemmesiden.

 

6. Årsregnskab 2023 – bilag 2 v/IPN.

 Regnskabet gennemgået. Regnskab 2023 med mrk. ”Regnskab 2023 afleveret den 20.03.2024 kl. 19.21” blev godkendt.

 

7. Økonomisk orientering v/IPN.

 IPN orienterede om økonomien.

1. kvartalsrapport 2024 kommer med på næste møde.

Der er indkommet ønsker på medarbejdermødet den 6. marts 2024:

Kirkegården:

Damprenser til ukrudtsbekæmpelse. kr. 195.950,- moms – en meget høj prioritet, da den både er miljømæssig korrekt, enormt effektiv og tidsbesparende for personaletimer.

Bøgekasser ved Sognegården opgraves og bortskaffes, der etableres græsplæne. Pris kr. 33.125,- incl. moms. Støttemur mod præste-gården fjernes ligeledes.

Støvsuger til værkstedet kr. 1.900,- incl. moms.

Stama multimaskine med lad og hydraulisk bagtip kr. 328.750,- incl. moms (heraf den gamle i bytte kr. 25.483,-).

Saltspreder til sognegården/præstebolig. Pris ca. kr. 8.000,- incl. moms.

Pris ca. kr. 5.000,- incl. moms.

Nyt kirkegårdskort kr. 30.000,- incl. moms (Kirsten Jensen).

Kor:

FCH og JE ønsker et spirekor. Lønkroner 25-30.000,- årligt (personalekroner og småanskaffelser).

FCH ønsker skærm til bærbar PC. Pris ca. kr. 2.000,- incl. moms. Det blev godkendt.

 

8. Orientering fra præsterne.

HMT:

Konfirmanderne har haft besøg af Globale fortællere fra Danmission.

Der er Friluftsgudstjeneste i Fuglsang Have 2. pinsedag. Sakskøbing sogn (EBJ er tovholder) skal medbringe 5 kander kaffe, 1 kande the og kage til 30 personer. Hjælpere til nadveruddeling er EBJ og Saga Lumby.

Der er konfirmation søndag den 7. april 2024 henholdsvis kl. 9.00 og 11.00. Hjælpere i konfirmandstuen er IPN og UP.

Der er masser af kor og musik til påskegudstjenerne.

Den 10. april 2024 er der kirkemusikalsk legestue i kirken

LL:

Der bliver påskeløb på kirkegården fra palmesøndag til 2. påskedag.

Der har været konfirmandevent i Radsted kirke med røg, lys og damp.

 

9. Kort orientering fra udvalgene.

– Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.

 

– Kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.

 

– Kirkeudvalg v/HMT.

Intet.

 

– Præstegårdsudvalg v/IPN.

Der er et ønske fra ungdomskoret om at få et vægur i konfirmandstuen. FCH indkøber et ur til at stå på flygelet.

 

– Aktivitetsudvalg v/EBJ.

Planlægning af kommende sogneeftermiddage er i fuld gang.

Sogneudflugten var en succes.

Studieturen er på plads.

Himmelfart bliver en børnevenlig gudstjeneste kl. 14.00 med efterfølgende kirkekaffe.

Børnemessen var en stor succes. Der laves noget lignende som afslutning for minikonfirmanderne den 6. oktober 2024 kl. 14.00.

Åben Kirke

Det blev besluttet at der skal være Åben Kirke i perioden fra den 3. juli til den 30. august 2024 hver onsdag og fredag kl. 14.00-16.00 samt til Frugtfestivallen lørdag den 14. september kl. 10.00-16.00 (med LL’s konfirmander) og søndag den 15. september kl. 10.00-15.00. BH er tovholder.

Kirkegårdscafeen starter den 7. maj 2024 kl. 14.00-15.00 til og med september hver den 1. tirsdag i måneden.

 

– Medieudvalg.

Intet.

 

– Sognegårdsudvalg v/LL.

Vedr. den gamle varmestyring. Vi kan godt få skiftet motorventilen til styring (kr. 6.812,50 incl. montering), men, sker der noget med det gamle styresystem og det skal skiftes, vil ventilen ikke kunne snakke sammen med et nyt styresystem. Det anbefales derfor at skifte hele styresystemet nu (kr. 18.743,75 inkl. montering) Priser inkl. moms.

DCS har talt med BB, og han anbefaler at hele styresystemet skiftes. Det blev godkendt.

                     

– Menighedsplejen v/LL.

God tilstrømning til alle arrangementer.

 

– Kirkeblad v/LL.

Udkommer i uge 13.

Næste deadline er 13. maj 2024.

 

10. Kontaktperson v/UP.

 Der blev orienteret om medarbejdermødet den 6. marts 2024. Flemming Chr. Hansen blev genvalgt til medarbejderrepræsentant for 1 år.

Vi har modtaget ansøgning fra kordegn om tjenestefrihed, kørselsgodtgørelse og betaling for deltagelse Landskursus 2024 den 17.-20. juni 2024. Pris kr. 6.900,- + kørselsgodtgørelse. Det blev godkendt.

Vi har modtaget ansøgning fra kirketjenere om tjenestefrihed, kørselsgodtgørelse og betaling for deltagelse i Landskursus 2024 den  21.-23. maj 2024.Pris pr. person kr. 5.000,- + kørselsgodtgørelse kr. 630,-

Det blev godkendt.

HT forespørger om TS kan være bagvagt den 21. maj 2024.

 

11. Personalerepræsentant v/FCH.

Intet. 

 

12. Eventuelt.

Intet.

 

Møde slut kl. 20.26

Næste møde den 30. april 2024 kl. 18.30