Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Dennis Stenbjerg-Czuba (DSC) deltog fra punkt 8, Helle Huysdens Nordstrøm (HHN) referent.

Afbud: Jonna Møller og Flemming Chr. Hansen.


Velkommen til tilhørere ved menighedsrådsmødet.

  

1. Dagsorden

Dagsorden godkendt.


2. Siden sidst v/UP

Egenkontrol adfærdskodeks.

HHN har opdateret adfærdskodekset. Det er taget til efterretning.

Genautorisering til it-systemer

HHN har opdateret genautoriseringen til it-systemer. Det er taget til efterretning.


Vi har modtaget tak fra Kofoed Skole for indsamlet kollekt.

Vi har modtaget tak fra DSUK for indsamlet kollekt.

 

 3. Økonomisk orientering v/IPN.

IPN orienterede om økonomien.

Vi har fra Forsikringsenheden modtaget kr. 22.470,57 i erstatning vedr. vandskaden i præsteboligens kælder. Sagen afsluttet.

Vi afventer afgørelsen vedrørende skaden på kvisten i præsteboligen.

Vi har fra Lolland Østre Provsti modtaget vejledende takster til vikarer. Menighedsrådet bruger fortsat egne takster.

Der skal ansøges Lolland Østre Provsti om frigivelse af de frie midler kr. 310.105,40 senest den 10. juni 2024. Menighedsrådet giver kirke- og kirkegårdsudvalget beføjelse til at beslutte hvilke arbejder der skal prioriteres jf. synsrapporter og vedligeholdelsesarbejder.


4. Godkendelse af foreløbigt budget 2025 v/HHN

Foreløbigt budget 2025 gennemgået og godkendt med mrk. ”Budget godkendt den 29. maj 2024 kl. 19.02”.


5. Valg 2024 v/IPN.

Der blev evalueret på orienteringsmødet den 14. maj 2024. Det var et meget godt møde med god tilslutning.


6. Orientering fra præsterne.

HMT:

Værter til kirkekaffe:

Søndag den 8. september kl. 10.30 (høstgudstjeneste): BH

Søndag den 6. oktober kl. 14.00 (afslutning minikonfirmander): EBH

Søndag den 1. december kl. 10.30: UP

Søndag den 29. december kl. 10.30: BH og EBJ


LL:

Intet.

 

 7. Kort orientering fra udvalgene.

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.


Kirkegårdsudvalg v/UP.

Vedrørende arbejde på klokkestabel jf. synsrapport. Sagen overgives til DSC.


Kirkeudvalg v/HMT.

Vi har modtaget tilbud 24.780,- + moms på reparation af våbenhuset jf. synsrapport samt småreparationer på kirken kr. 4.000,- + moms. Afventer prioritering fra KKU.

Vi har modtaget opdateret tilbud på reparation af kirkemuren kr. 36.040 + moms. Tidbuddet er tidligere godkendt på menigheds-rådsmødet den 26. oktober 2022 Igangsættes, HMT tager aktion.

Præstedøren skal males hvor den er slebet, samt andre småreparationer skal igangsættes, HMT tager aktion.

Scantone har testet lydanlægget i kirken den 16. maj 2024 samt opsatte prøveopsætning af nyt anlæg.

Det nuværende anlæg er indstillet på ny. Tiden ses an, og der afventes tilbagemeldinger fra kirkegængerne hvordan det lyder.


Præstegårdsudvalg v/IPN.

Maling af hoveddør skal igangsættes. HMT tager aktion.


Aktivitetsudvalg v/EBJ og BH.

Vi havde en rigtig god studietur den 28. maj 2024.

Åben kirke holder møde den 6. juni 2024, BH er tovholder.

Programsælgere er henholdsvis EBJ til sommerkoncerten den 9. juni kl. 16.00 og IPN til julekoncerten den 1. december kl. 16.00.

Torsdag den 13. juni 16.30 afslutning for børne- og ungdomskoret.

IPN orienterede om, at man kan ansøge Athena kr. 10.000,- til en ”Sundhedsdag” for personale og menighedsråd. LL tager aktion hvis det er interessant.


Medieudvalg v/HT.

Intet.


Sognegårdsudvalg v/LL.

Intet.


Menighedsplejen v/LL.

Spis-Drik-Vær glad er slut for i år. En ny styregruppe er i gang med den kommende sæson. Der er møde den 3. juni 2024.


Kirkeblad v/LL.

Netop udkommet.


8. Kontaktperson v/HT.

Den nye gældende lovpligtige tidsregistrering iværksættes pr. den 1. juli 2024. Det blev besluttet, at personalet kun skal registreres antal timer pr. dag (minimumsmodellen).

Alle personaler får udleveret skema til tidsregistrering af HHN og disse afleveres udfyldt til HHN månedsvis. Skemaer skal opbevares i 5 år og vil være tilgængelig for den enkelte medarbejder.

Der er ansat virksomhedspraktikant på kirkegården i perioden den 27. maj til 21. juni 2024.


9. Personalerepræsentant v/FCH.

Intet.

 

10. Kirkeværge v/DSC.

Fugt i Sognegård.

Eftersyn og udskiftning af filtre er igangsat. Pris kr. 5.625,- incl. moms. Det kan ikke siges, om der kommer yderligere. Det er taget til efterretning.

Revnerne i Sognegårdens vest-gavl udvikler sig, de bør repareres og løbende observeres med fotodokumentation.

Vi afventer DSC’s prioritetsliste jf. synsrapporter og vedligeholdelsesarbejder.


11. Skimmelsvamp i kælder præstebolig, status og tidsramme v/DSC.

Orientering om at der har været holdt møde vedr. skimmelsaneringen. Tidsrammen på skimmelsaneringen er 3-4 måneder med start i løbet af august 2024. Udtørringen er dog uvis.

Vi afventer at modtage dokumentation fra entreprenør vedr. de gamle rørføringer.

De nye tagnedløbsbrønde er tilsluttet en ny spulebrønd, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Vi afventer løsning på afslutning af græskant og kant rundt om den nye brønd. DSC tager aktion.

Der skal etableres højvandslukke for at undgå en ny oversvømmelse.


 12. Eventuelt.

IPN – Er der interesse for at have en julekoncert med Lene Siel, arrangeret af HI. IPN sender forespørgsel videre til FCH.

HMT fik overrakt en buket i forbindelse med sit 30-års jubilæum i Sakskøbing Kirke den 1. juni 2024.

 

13. LUKKET PUNKT v/DSC

Tilbud vedr. skimmelsanering af kælder præstebolig – bilag 3-7.

DSC gennemgik de modtagne tilbud vedr. skimmelsanering og genopbygning.

Der er indhentet 4 tilbud jf. rapport, henholdsvis 2 tilbud på sanering og 2 tilbud på genopbygning.

Det blev besluttet at anvende tilbuddet fra BELFOR for saneringen og Ringtved for genopbygningen. DSC kontakter tilbudsgiverne med beslutninger.

DSC og HHN laver ansøgning til provstiet.

Arbejdet igangsættes hurtigst muligt, DSC tager aktion.

 

Møde slut kl. 21.21

Næste møde den 25. juni 2024 kl. 18.30