Referat af menighedsrådsmødet den 29. november 2023.

Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Flemming Chr. Hansen (FCH), Dennis Stenbjerg-Czuba (DSC).

Afbud: Jonna Møller.

Salmestafet: Nr. 252 i Højskolesangbogen ”I sne står urt og busk i skjul”. 

Næste møde: Flemming Chr. Hansen.

 

1. Dagsorden godkendt.

 

2. Kirkeværge v/DSC.

Fugt i sognegård.

DSC har modtaget tilbud på ventilation til provstekontoret kr. 7.595,- incl. moms og montering.

 

Ventilationsanlægget på kirkekontoret virker, men de eksisterende filtre skal skiftes hver 3. måned. Anlægget kan dog pt. ikke køre i arbejdstiden pga. støjgener. DSC arbejder videre med sagen.

 

Præstebolig:

Vand i kælder, forsikringssag. Økonomisk overblik.

Vi har modtaget faktura kr. 16.794,06 incl. moms.

 

Vi har fra HMT modtaget oplysninger om forbrugte kWh samt forbrugte mandetimer i forbindelse med oprydning i kælderen.

 

Vi har modtaget prisoverslag vedr. nye bundstykker og gerikter jf. omfangsrapport kr. 31.125,- incl. moms.

 

Der er lavet en fast aftale om at brønde tømmes mindst en gang årligt.

 

Kvist 1. sal, vest, forsikringssag – Bilag 1 og 2.

Tidligere prio. 2 og prio. 5 i synsrapport 2023. Skotrenden er udvidet i bredden for at vandet ikke skulle kunne slå ind samt muret til (kr. 1.993,75 incl. moms). Dette hjalp ikke, det begyndte at regne ind.

 

Tømrer har konstateret at zinktaget var utæt! Træværket vådt, derfor er vægge afrenset, loftet er pillet ned og der er afdækket med plast (kr. 2.068,75 incl. moms).

Der er monteret nyt zinktag og færdiggjort udvendigt fra stillads, pris kr. 8.455,23 incl. moms. Indvendigt skal det afventes, at det hele tørrer op inden dette kan udbedres. Der skal indhentes tilbud på udbedring, IPN tager aktion. DCS har været på besigtigelse og træværket ser fornuftigt ud. Ventilation er vigtigt.

 

Skaden er meldt til Forsikringsenheden den 25. oktober 2023.

 

Prionr. 4 (vinduer præstegård).

Arbejdet er standset for i år, faktura modtaget fra maler kr. 76.961,25 incl. moms.

 

Malerne har desværre konstateret at vinduerne ude og imellem rammerne på både sydside og vestside er i meget dårlig stand. De bliver slebet ned og skal tørre op. Soveværelser 1. sal indvendigt ligeså, ej heller malet.

De to kvistvinduer mod Vestergade er i dårlig stand. HMT modtaget prisoverslag for reparation kr. 17.482 incl. moms.

 

Cirkelvindue i meget dårlig stand. Prisoverslag for nyt inkl. isætning kr. 19.725,- incl. moms.

 

Vinduernes tilstand vurderes på synet 2024.

 

Tag på carport utæt.

IPN har modtaget tilbud på nyt tag til carport præstegården kr. 31.805,- incl. moms og montering. Der skal indhentes yderligere et tilbud.

 

Rensning af tagrender alle bygninger.

DSC afventer et tilbud vedr. løbende eftersyn af tagrender i løvfaldsperioden.

 

BB har modtaget 3 tilbud på rensning af tagrender én gang årligt – priser incl. moms hhv. kr. 9.990,- 13.750,- og 17.388,-

HHN tager kontakt til billigste udbyder.

 

3. Valg til formand v/UP.

Valgt til formand blev Ulla Petersen med 5 stemmer.

 

4. Valg til næstformand v/UP.

Valgt til næstformand blev Henning Tønning med 5 stemmer.

 

5. Valg til kirkeværge v/UP – bilag 3.

Valg til kirkeværge blev Dennis Stentebjerg-Czuba.  

Ingen ændringer til vedtægt.

 

6. Valg til kasserer v/UP – bilag 4.

Valgt til kasserer blev Inge Pilt Nielsen

Ingen ændringer til vedtægt.

 

7. Valg til kontaktperson v/UP– bilag 5.

Valgt til kontaktperson blev Henning Tønning.

Ingen ændringer til vedtægt.

 

8. Valg til sekretær ved kordegnens fravær v/UP.

Valgt til sekretær ved kordegnenes fravær blev Hanne Margrethe Tougaard og 2. sekretær blev Inge Pilt Nielsen.

 

9. Valg til bygningssagkyndig v/UP.

Valgt til bygningssagkyndig blev Lindy Fynholm.

 

10. Valg af underskriftberettiget person v/UP.

Valgt til underskriftsberettiget person blev Inge Pilt Nielsen.

 

11. Honorar menighedsrådsmedlemmer v/UP– bilag 6.

Ingen ændringer.

 

12. Ønsker til ændret udvalgsstruktur og udvalgsbemanding på baggrund af konstituering v/UP.

Til valgbestyrelsen blev Berit Hansen valgt.

Valg til formand for valgbestyrelsen blev Inge Pilt Nielsen.

 

Der er workshop for menighedsrådsvalg 2024 i Nykøbing F. den 14. marts 2024 kl. 17.30-21.30 – der er åben til tilmelding allerede nu.

 

13. Bilag til regnskabsinstruks og bogføringsprocedure v/IPN– bilag 7 og 8.

Regnskabsinstruks og bogføringsprocedure gennemgået og godkendt.

 

14. Mødedatoer 2024 v/UP.

 

Menighedsrådsmøder, alle kl. 18.30:

Onsdag den 17. januar

Tirsdag den 27. februar

Onsdag 20. marts – godkendelse af regnskab 2023

Tirsdag den 30. april

Onsdag den 29. maj – budgetbidrag 2025

Tirsdag den 25. juni

Onsdag den 28. august

Onsdag den 25. september

Tirsdag 29. oktober – revisionsprotokollat 2023 og endeligt budget 2025

Tirsdag 26. november – konstituering

 

Diverse:

Onsdag den 3. januar kl. 8.00 – Nytårskur

Søndag den 4. februar kl. 12.00 – Menighedsmøde/diakoniens dag, gudstjeneste kl. 10.30

Onsdag den 6. marts kl. 13.00-15.00 – medarbejdermøde

Tirsdag den 14. maj – Orienteringsmøde valg 2024

Tirsdag den 9. april kl. 8.30 – syn

Tirsdag den 17. september – Valgforsamling

Fredag den 6. december kl. 13.00-16.00 – julemøde

 

15. Siden sidst v/UP.

Vi har modtaget invitation til afskedsreception for provst Michael Fagerlund den 3. december 2023.

 

Vi har modtaget invitation til fejring af biskop Marianne Gaarden 60-års fødselsdag den 4. februar 2024. Den samme dag har vi menighedsmøde i sognet.

 

Vi har modtaget invitation til oplæg om forebyggelse af indbrud den 11. december 2023. Tilmeldingsfrist den 1. december 2023.

 

Vi har fra sognepræst Dorte Mikuta modtaget invitation til inspirationsdag i Stormarkskirken den 6. december kl. 10.00-13.00.

 

Vi har afsluttet sag med Forsikringsenheden vedr. sag om insektangreb i mandskabsbygningen i 2022. Efter sprøjtebehandling har der ikke været tegn på levende insekter.

 

 16. Kvartalsrapport 2023 v/IPN – Bilag 9.

3. Kvartalsrapport 2023 gennemgået og godkendt.

 

Driftsresultatet kr. 289.496,31 er stadig højt. Det afstedkommer af, at der fortsat har manglet at blive lavet den del vedligeholdelsesarbejder samt der er store besparinger på især el, vand og varme – hvilke har været overbudgetteret pga. forsigtighed samtidig med at alle har være gode til at spare. Driftsresultatet skulle gerne udligne sig selv i det sidste kvartal 2023.

 

17. Økonomisk orientering v/IPN

IPN orienterede om økonomien.

 

Der har været beholdningseftersyn tirsdag den 7. november 2023, det har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Det er taget til efterretning.

 

Ny styring til spildevandspumpe på kirkegården indkøbt kr. 24.750,-

Det er taget til efterretning.

 

Synsudsatte arbejder:

Prionr. 1 (kirketårn): Godkendt i på maj-mødet – arbejde udføres ultimo november.

Arbejdet udsat til uge 49.

 

Prionr. 3 (forskelling, skiffersten kapeller): Ringtved har fået ordren – afventer startdato.

Arbejdet er udført.

 

Fra den 1. januar 2024 opkræves ejendomsskatter vi Skat og nye regler træder i kraft. Med de nye regler sænkes satsen for grundskyld markant, vi kender endnu ikke vurderingen, den forventes først at komme i 2025.

               

Jf. revisionsprotokollatet fra 2022 punkt 6 vedr. leasing af kopimaskine, søger menighedsrådet Lolland Østre Provsti om tilladelse til leasing med tilbagevirkende kraft i perioden den 1. april 2022 til den 31. marts 2027.

 

18. Gravsted B06-011, forlængelse af aftaler og evt. fredning af gravsten v/UP.

Stillingtagen til forlængelse af aftale vedr. hhv. vedligeholdelse, granpyntning, forårs- og sommerblomster samt juletulipaner.

Det blev besluttet ikke at fortsætte aftalen.

 

19. Indsamlinger 2024 v/HMT – bilag 10.

Kollektliste 2024 gennemgået og godkendt.

 

20. Høring vedr. fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår stillinger som præst, forkynder m.v. i trossamfund uden for folkekirken v/UP – bilag 11.

Ingen bemærkninger.

 

21. Orientering fra præsterne.

 

HTM:

Babysalmesang planlagt for for- og efterår 2024. Der er Salmedans søndag den 23. juni 2024 kl. 10.30.

 

Sakskøbing Sogns legat uddeles torsdag den 15. december 2023.

Der uddeles i alt kr.  21.600,-

 

To sygeplejersker fra Svanevig hospice har den 28. november 2024besøgt konfirmanderne og kommer igen den 12. december 2024.

 

HMT deltager i kursus ”Kirke i virkeligheden” i januar 2024.

 

Kirkekaffe

Søndag den 14. januar 2024 kl. 10.30 – Berit

Søndag den 24. marts 2024 kl. 10.30 – Ellis

Søndag den 21. april 2024 kl. 10.30 – Inge

Søndag den 9. maj 2024 kl. 14.00 – Aktivitetsudvalget

Søndag den 19. maj 2024 kl. 10.30 – Ellis og Berit

Søndag den 23. juni 2024 kl. 10.30 – Aktivitetsudvalget

 

LL:

Konfirmanderne har plantet 300 stk. træer på kirkegården i begyndelsen af november.

 

22. Kort orientering fra udvalgene.

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.

 

Kirkegårdsudvalg v/UP.

Skade på kirkegårdsmur

Rettelse fra sidste referat – skaden på kirkemuren er ikke sket under klipning, det er efeuen der har ødelagt muren. Reparationen bliver en lånesag.

 

Det blev besluttet at GIAS og Skovbo-priser kan koordineres.

 

Personalet ferieafvikler mellem jul og nytår.

 

Kirkeudvalg v/HMT.

Lys på kirken. Det blev besluttet at lyset tændes fra den 19. december 2024 til og med den 12. januar 2024 kl. 16.00-21.30.

Fotoregler vedr. kirkelige handlinger er stadig gældende.

 

Præstegårdsudvalg v/IPN.

Der findes fortsat tæppebiller i præstegården. HMT kontakter Mortalin.

 

Aktivitetsudvalg v/EB.

Gran-tour tirsdag den 5. december kl. 14.00.

 

FCH øver med luciabørnene.

 

Der er aktivitetsmøde onsdag den 17. januar 2024.

 

Afslutning børne- og ungdomskor torsdag den 13. juni 2024.

 

Medieudvalg v/HT.

Intet.

 

Sognegårdsudvalg v/LL.

Efter at der har været lukket for vandet i forbindelse med lægning af nye vandrør, har der gentagne gange været problemer med toiletterne.

 

Der har været problemer med den ældre varmestyring. Vi har modtaget tilbud på ny motorventil til styringen kr. 4.687,50 + montering kr. 2.125,- incl. moms. Ny styring incl. montering koster kr. 18.743,75 incl. moms.

Det blev besluttet at indhente yderligere oplysninger og kirke- og kirkegårdsudvalget beslutter derefter.

 

Det blev besluttet at indkøbe ventilation til provstekontoret kr. 7.595,- incl. moms og montering. DCS tager aktion.

 

Menighedsplejen v/LL.

Fællesspisninger kører fint.

 

Kirkeblad v/LL.

Kirkebladet er netop udkommet.

 

23. Kontaktperson v/HT.

Kort orientering om afholdte MUS- og GUS-samtaler.

 

Den færdig arbejdsmiljøplan kommer på næste møde.

 

24. Personalerepræsentant v/FCH.

Intet.

 

25. Eventuelt.

Formand og næstformand planlægger oplæg til nytårskuren.

 

 

Møde slut kl. 22.00

Næste møde den 17. januar 2024.