Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Flemming Chr. Hansen (FCH)og Dennis Stenbjerg-Czuba (DSC) som deltog fra punkt 5.

Afbud: Jonna Møller.

Salmestafet: Nr. 276 – Dommer over levende og døde.

Næste møde: Ellis Bilslev-Jensen.

 

Velkommen til tilhører ved menighedsrådsmødet.

 

1. Dagsorden

Dagsorden godkendt med bemærkning om at punkt 2-5 flyttes til punkt 5 og andre punkter flyttes så fremdeles.

2. 1. kvartalsrapport 2024 – bilag 7 v/IPN.

1. kvartalsrapport 2024 gennemgået og godkendt.

Resultatet kr. 197.002,55 afstedkommer alle kirkegårdens indtægter (formål 4) er indkommet i første kvartal. Præstegårdens merudgifter (formål 5) afstedkommer af udgifter til udbedring af vandskader.

 

3. Økonomisk orientering v/IPN.

IPN orienterede om økonomien.

Der ansøges Lolland Østre Provsti frigivelse af de frie midler når der økonomisk overblik.

Der skal indhentes yderligere tilbud renovering af tagsten på kirkemur.

Lolland Østre Provsti har forespurgt på at få monteret nye lamper på provstisekretærkontoret. Pris ca. kr. 10.000,-

Det blev godkendt.

Vi har modtaget de foreløbige budgetrammer for 2025 til drift kr. 4.609.740,- Foreløbigt budgetbidrag 2025 skal godkendes på næste møde.

 

4. Siden sidst v/UP

Vi har modtaget invitation til konsulentrunde onsdag den 8. maj 2024. Det blev vedtaget ikke at gøre brug af denne.

Lolland-Falsters Stift har sat fokus på ”Kirken i sommerlandet” og lavet en Temaside på deres hjemmeside. Arrangementer der ønskes promoveret på temasiden skal fremsendes senest den 24. maj til Stiftet. Der kan ansøges om tilskud til arrangementer, maksimalt kr. 2.000,- Fristen er den 16. maj 2024.

 

5. Kirkeværge v/DSC.

Forsikringsskade kanap/kvist (vest) præstebolig.

Arbejdet er færdiggjort, ansøgning om refusion for udgifter er sendt til Forsikringsenheden.

 

Fugt i sognegård, status v/DSC.

Filtre endnu ikke skiftet i eksisterende ventilationsanlæg – Der har været besigtigelse af anlægget og der afventes overslag på udbedring.

 

6. Provstesyn den 3. april 2024 – bilag 1 og 2 v/DCS.

Synsrapporter 2024 er taget til efterretning.

HHN indskriver synene på prioritetsliste hvorefter DSC prioriterer udførslen af arbejderne.

 

7. Ordinært syn den 9. april 2024 – bilag 3 og 4 v//DCS.

Synsrapporter 2024 er taget til efterretning.

HHN indskriver synene på prioritetsliste hvorefter DSC prioriterer udførslen arbejderne.

 

8. Skimmelsvamp i kælder præstebolig – bilag 5, 6, 8 og 9 v/DSC.

Der er konstateret skimmelsvamp i præsteboligens kælder syd/vest og kælder er sat i karantæne. DSC orienterede om omfanget. Årsagen er sandsynligvis en sammenbrudt udvendig rørføring og grundfugt. Vi har modtaget tilbud på udbedring af udvendig rørføring kr. 20.145,- incl. moms. Det igangsættes så hurtigt som muligt. Der undersøges hvad en spulebrønd koster.

Efterfølgende skal der skimmelsaneres og det iværksættes så hurtigt som muligt!! Der indhentes priser jf. rapport.  

Efterfølgende skal kælderen ventileres efter gældende forskrifter, evt. med varme.

Støvprøveanalysen i beboelsens viser skimmelspore der kan være sundhedsskadelige. HMT og familie kan blive boende så længe der ikke er symptomer, men kælderen må ikke benyttes.

DSC har sagt ja til at være projektleder. Tidsrammen kommer med på næste møde.

Der ansøges, når overblik, Lolland Østre Provsti om økonomisk dækning for udbedring samt Forsikringsenden om refusion af udgifterne.

 

9. Brogade testperiode v/LL.

LL orienterede om medlemsaften i Handelsstandsforeningen vedr. trafikforsøg i Brogade. HHN fremsender de yderligere observationer herfra til Guldborgsund Kommune.

 

10. Valg 2024 v/IPN.

Der er lavet en fællesannonce for hele Lolland-Falsters Stift vedr. orienteringsmødet den 14. maj 2024.

Valgudvalget, UP, LL og HHN holder møde den 6. maj kl. 13.00.

Ny valgfolder lavet til uddeling

 

11. Tillæg til personalehåndbog v/IPN.

Der kom forslag til at lave et ”ambulancebrev” eller liste med kontaktpersoner i så fald det bliver nødvendigt, eks. ved uheld.

Det blev vedtaget at tilbyde personalet dette.

 

12. Orientering fra præsterne.

HMT:

Orientering om at Sakskøbing Sogns Legat har modtaget kr. 25.000,- fra Lions og kr. 5.000,- fra Sakskøbing Inner Wheel klub. Mange tak for det.

Der har været kirkemusikalsk legestue den 10. april 2024 for børnehave-børnene. De kommer igen til julelegestue den 4. december 2024.

 

LL:

Intet.

 

13. Kort orientering fra udvalgene.

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Holdt møde vedr. Skimmelsvamp-sag.

 

Kirkegårdsudvalg v/UP.

Klokkestabel skal behandles af fagfolk. Der arbejdes videre med sagen.

Der er lavet forslag til ny kirkegårdsvedtægt, den kommer med på et af de kommende møder.

Der er stort ønske om damprenser til ukrudt bekæmpelse.

LL har fremsendt billeder af bøgekasserne ved Sognegården til Guldborgsund Kommunes parkchef, og forespurgt om der er en samlet plan/servitut vedr. bøgekasserne i byen.

 

Kirkeudvalg v/HMT.

Scantone kommer den 16. maj 2024 og tester lydanlægget i kirken. Kl. 12-13 er der en prøveopsætning af nyt anlæg.

Der skal indhentes tilbud på renovering af vægge i tårnrummet jf. synet.

 

Præstegårdsudvalg v/IPN.

Intet.

 

Aktivitetsudvalg v/EBJ.

Husk tilmelding til studietur.

Kirkegårdscafe starter op den 7. maj kl. 14-15

Vært ved kirkekaffen den 9. maj efter gudstjenesten er LL.

 

Medieudvalg v/HT.

Intet.

 

Sognegårdsudvalg v/LL.

Der er indkøbt nyt køleskab til køkkenet ved mødelokaler.

 

Menighedsplejen v/LL.

Den gode tovholder fra Ældresagen til Spis-Drik-Vær glad er desværre afgået ved døden. Det sidste event er planlagt for denne sæson. Ny sæson starter igen til oktober.

 

Kirkeblad v/LL.

Ny deadline er den 13. maj 2024.

 

14. Kontaktperson v/HT.

Vi har modtaget ansøgning fra organist om tjenestefrihed for deltagelse i korkonkurrence med Voci fluenti i Bergen i dagene den 26.-29. september 2024. Det blev godkendt.

 

15. Personalerepræsentant v/FCH.

Intet.

 

16. Eventuelt.

Der er indkommet stor ros til alle, for at holde kirkegården så fint.

 

Møde slut kl. 21.01

Næste møde den 29. maj 2024 kl. 18.30