Referat af mødet den 30. august 2023

Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Birgit Ziedoy (BZ), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Dennis Stentebjerg-Czuba (DSC).

Afbud: Flemming Chr. Hansen og Jonna Møller.

Salmestafet: ”I al sin glans nu stråler solen.”

Næste møde: Birgit Ziedoy.

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt. 

2. Kirkeværge.

v/DSC

Der har været nedtrængning af vand i carporten ved præstegården. Det blev konstateret at årsagen var tilstoppede afløbsforhold og at oprensningen kunne foretages fra stige.Dennis har besigtiget taget igen og konstateret at afløbene igen er fyldt. Tagrenderne skal tilses mindst en gang månedligt, især ved løvfald. Det anbefales at montere et bladfang på tagrenderne, disse kan monteres af personalet. Der indkøbes en stige passende til formålet.

Nye målinger af fugt taget i Sognegården og fugtbilledet har ikke ændret sig. Det er især på provstekontoret og kirkekontoret fugten er. Rumfugt kan evt. udbedres med luft til luft ventilator, pris ca. kr. 20.000,-  Der er tydelige revner i facaden, muligvis er det der fugten indtrænger. Revner skal laves, pris  kr. ? Der arbejdes videre med sagen.

Der har været vand i kælderen i præsteboligen efter det store skybrud lørdag den 26. august 2023. Der skulle være monteret højvandslukkere i 2001, men disse virkede ikke. HMT har forsøgt at udbedre skaden ved at tørre vandet op, fjerne inventar og åbne vinduer. Skaden skal anmeldes til Folkekirkens Forsikringsenhed.

 • Synrapport prioritering 2 (præstegården):

Der forsøges fortsat at få fat i en håndværker til at give tilbud.

3. Ansøgning om dispensation til ikke fuldtalligt menighedsråd – bilag 1.

v/UP

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift har givet tilladelse til at forsætte med færre antal menighedsrådsmedlemmer indtil næste valg i 2024.

4. Siden sidst.

v/UP

Vi har modtaget tak fra Renate Kauschwitz for den fine plante.

Vi har fra Lolland-Falsters Stift modtaget invitation til Landemode torsdag den 5. oktober 2023 kl. 13.30 i Maribo Domkirke. Tilmeldingsfrist er den 20. september til kordegnen som tilmelder samlet.

Vi har igen modtaget klage fra borger der ikke kan åbne lågen til kirkegården fra Maribovej. Knud Erik Rasmussen og provsten vil kigge på det.

Som tidligere nævnt flyttes menighedsrådets postkasser til en ny platform. De er derfor ikke tilgængelige den 23.-27. september 2023. Vi vil få tildelt 2 licenser, formand vil automatisk blive tildelt den ene, den anden skal tildeles til kontaktpersonen. Derudover skal kasserer have adgang til FLØS/GIAS/KAS og kirkegårdspersonalet til GIAS. Præster og kordegn har i forvejen licens qua deres jobfunktioner.

På budgetudvalgsmødet den 22. august 2023 udmeldte Provstiet den endelige ligning for 2024 – drift kr. 4.577.636,-, en stigning på 4% samt anlæg kr. 100.000,- som er øremærket til Sognegården. Derudover orientering om Konfirmand Event i foråret 2024, kalkordninger, generel økonomi, GIAS-takster og menighedsrådsvalg 2024.

Vi har modtaget forespørgsel fra Menighedsrådsforeningen om at leje Sognegården hhv. den 8. februar, 19. marts og 18. april 2024/2025 kl. 13.30-21.30. Det blev godkendt.

5. Kvartalsrapport 2023 – bilag 2.

v/HHN

2. Kvartalsrapport 2023 gennemgået og godkendt.

Driftsresultat kr. 251.762,05 er højt. Det afstedkommer af, at der mangler at blive lavet en del vedligeholdelsesarbejder samt vi har forbrugt mindre på især el (27,7% (lukning af kapel)), vand (20%) og varme (14,1%) – hvilke har været overbudgetteret pga. forsigtighed samtidig med, at alle har været gode til at spare. Der er heller ikke forbrugt hele første halvårs budget til anskaffelser af maskiner mv. Derudover har vi modtaget 89% af hjemfaldne gravstedskapitaler.

Driftsresultatet vil udligne sig selv i 3. kvartal idet vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser er igangsat.

6. Fakturering kirkegården.

Det blev besluttet at sende alle fakturaer ud én gang årligt (marts måned) i stedet for 2 gange årligt.

Rykkergebyr med manglende betaling er fastsat til kr. 100,-

7. Økonomisk orientering.

v/HHN

Orientering om økonomi.

 • Synrapport prioritering 1 (kirken):

Vi har modtaget opdateret tilbud fra Slemming Tømrer og Snedker kr. 27.475,- incl. moms. Arbejdet kan begynde sidst i november 2023. Godkendt til igangsættelse.

 • Synrapport prioritering 10 (kirken):

Vi har modtaget tilbud fra Helmuth Nielsen & Søn vedr. montering af 2 tagrender på murkroneafdækninger på kirken. Prisen incl. leje af lift kr. 12.900,- incl. moms. Godkendt til igangsættelse.

 • Synrapport prioritering 3 (Kapeller):

Vi har modtaget et tilbud (tidligere overslag) fra Ringtved vedr. nyt kapel kr. 9.981,25 incl. moms og gl. kapel kr. 21.687,50 i alt kr. 31.668,75 incl. moms. Godkendt til igangsættelse.

 • Synsrapport prioritering 4 (præstebolig):

Vi har modtaget tilbud fra Lysholm kr. 81.336,25 incl moms. Der forespørges på deling af arbejdet, og halvdelen er godkendt til igangsættelse.

Det blev besluttet at lukke kapellet i perioden den 1. oktober 2023 til 30. april 2024 pga. energibesparelser som følge af energikrisen.

Endeligt budget 2024 skal godkendes senest på oktobermødet.

Danske Bank ændrer vores kontoløsning til en ”Danske Direkte Forening” Pris kr. 79,- pr. måned.

Jf. den nye lov vedr. digitale bilag, iværksætter vi snarest digital attestering for alle personaler og rådsmedlemmer, sådan at vi kan øve os inden loven træder i kraft. Kordegnen sørger for igangsætning og oplæring. Der inviteres til intromøde.

8. Afgørelse vedr. Sakskøbing Kystbeskyttelseslag – bilag 3, 4 og 5.

v/UP

Vi har fra Guldborgsund Kommune modtaget afgørelse i vedtægten for Sakskøbing Kystbeskyttelseslag – kystbeskyttelseslovens §7. Vestergade 4 (P-pladsen) bliver berørt af vedtægten idet vi har en andel. Vi kender endnu ikke den økonomiske udgift.

9. Orientering fra præsterne.

 • v/HMT:

Konfirmanderne begynder undervisning den 12. september 2023.  Der er 26-30 tilmeldte indtil videre.

Babysalmesang starter den 13. september 2023.

I forbindelse med Frugtfestivallen den 15.-16. september er der Åben Kirke. Søndag er der morgengudstjeneste kl. 9.00 med temaet ”Se nu stiger solen!”

Orientering fra biskoppen vedr. gudstjenester i julen og nytåret. Det blev vedtaget at aflyse gudstjenesten Julesøndag den 31. december som biskoppen har tilladt.

 • v/LL:

Vi har Åben Kirke til Frugtfestivallen den 16.-17 september. Konfirmander og forældre tilbydes at tage vagterne om lørdagen, Birgit Ziedoy tager vagten søndag.

Der skal laves et skema over alle jobfunktioner for de enkelte aktiviteter og personaler samt hvem har ansvaret for hvad. Skemaerne sættes i en mappe der står tilgængeligt for alle.

10. Kort orientering fra udvalgene.

 • Kirke- og kirkegårdsudvalg.

Intet.

 • Kirkegårdsudvalg.

v/UP

Kirkegårdspersonalet har ansøgt om at opsætte 4 stk. vildtkameraer á ca. kr. 399,- på kirkegården. Dette for at minimere tyveri og hærværk m.m. Der skal skiltes videoovervågning og tilmeldes til Politiets Kameraregister.Det blev godkendt.

Der er Kirkegårdscafe 1. tirsdag i september og oktober. Der vil være julecafe i december.

 • Kirkeudvalg.

Intet.

 • Præstegårdsudvalg.

Intet.

 • Aktivitetsudvalg.

v/EBJ

Udvalget har lavet mad til Jazz på Tværs.

Der er udvalgsmøde den 6. september 2023.

Sogneeftermiddag starter den 12. september 2023.

Der har været 289 besøgende i Åben Kirke. Flot! Vagtplanen har kørt fint.

 • Medieudvalg.

v/HT

Det er nødvendigt at opgradere hjemmesiden. Idet vi kun har basispakken, lever denne ikke op til de standarter som webtilgængelighedsloven fra Digitaliseringsstyrelsen kræver. Det er taget til efterretning.

Foreløbigt udkast til ny hjemmeside fremvist.

Medieudvalget har møde den 19. september 2023.

 • Sognegårdsudvalg.

Intet.

 • Menighedsplejen.

Intet.

 • Kirkeblad.

v/LL

Deadline den 11. september 2023.

11. Kontaktperson.

Jannie Ekelund og Flemming Chr. Hansen har ansøgt om tjenestefri til at deltage i korstævne den 7. oktober 2023 med børnekoret og ungdomskoret. Det blev godkendt.

Vi har sagt ja til at betale sangervikar til Nysted Kirke.

12.Personalerepræsentant.

Intet.

13. Eventuelt.

Intet.

Mødet slut kl. 21.28