Referat af menighedsrådsmøde den 27. september 2023

Tilstede:

Ulla Petersen (UP), Henning Tønning (HT), Inge Pilt Nielsen (IPN), Birgit Ziedoy (BZ), Ellis Bilslev-Jensen (EBJ), Berit Hansen (BH), Hanne Margrethe Tougaard (HTM), Lisbeth Lumby (LL), Flemming Chr. Hansen (FCH), Dennis Stentebjerg-Czuba (DSC).

Afbud: Jonna Møller.

Salmestafet: ”Dagen går med raske fjed”.

Næste møde: Inge Pilt Nielsen.

  

1. Godkendelse af dagsorden v/UP.

Dagsorden godkendt med bemærkning om at der tilføjes nyt punkt 2 ”Ansøgning om udtrædelse af Sakskøbing Menighedsråd” og så fremdeles samt tilføjelse af underpunkt under punkt 12 Kontaktperson ”Ansøgning fra kirkesanger”.

Beslutningsreferatet ændrer fremover udseende pga. tilgængelighed på hjemmesiden.

 

2. Ansøgning om udtrædelse af Sakskøbing Menighedsråd v/UP.

Birgit Ziedoy har anmodet om at udtræde af Sakskøbing menighedsråd pr. den 1. november 2023. Det blev godkendt.

Menighedsrådet anmoder biskoppen om at fortsætte med endnu et færre medlem i menighedsrådet.

3. Kirkeværge v/DSC.

– Noget nyt?

Fugten i Sognegården: Der er malet med plastikmaling på de gamle mursten som der er pudset ovenpå, dvs. at fugten kan ikke komme væk. Det anbefales lufte ud jævnligt, og evt. montere varmepumpe.

– Vand i kælder i præstebolig. Det er meldt til forsikringsselskabet – bilag 1.

Vandskaden er meldt til Forsikringsenheden, som anmoder om et overslag på udgifter i den forbindelse. Vi afventer overslag på udgifter i forbindelse med skaden.

Kælderen skal desinficeres og affugtes.

Vi har fra Recover modtaget omfangsrapport efter vandskaden.

Der skal fjernes en gammel brændeovn, toilet og vask, for at der kan komme luft bag trappen som skal tørre op. Hvad skal der ske med affugtere der står i kælderen nu? Vi afventer.

Der skal indhentes tilbud på 8 stk. dørindfatninger og fejelister ved bundtrin.

Det anbefales at få lavet højvandslukning, tilbud indhentes.

– Kirkegårdspersonalet har fået besked på at indkøbe stige og rense tagrender på carport og mellemgang på præstegården? Dette er problematisk iflg. personalet. Har tidligere henvist til forbud mod arbejde på stige.

Arbejdsmiljøgruppen har talt med Arbejdstilsynet. Hvis personalet skal arbejde fra taget, SKAL det sikres – arbejde der foregår mindre end to meter fra kanten skal sikres mod nedstyrtning.

Det skal undersøges yderligere om personalet må arbejde fra stige og rense afløb og tagrender eller om arbejdet skal udliciteres.

4. Siden sidst v/UP.

– Provsten og Knud Erik Rasmussen har kigget på låge på kirkegården. KER vil slibe låsetap så den glider bedre.

Intet nyt.

– Vi skal måske overveje licenser igen – GIAS adgang til kirkegårdspersonale samt FLØS/GIAS/KAS adgang til kasserer vil koste ekstra licenser.

Det blev besluttet at kirkegårdspersonalet og kasserer ikke skal have licenser. Har de brug for tilgang, kan de kontakte kordegnen.

– Gaveregulativ godkendt af LØP den 13. september 2023.

Lolland Østre Provsti har på provstiudvalgsmøde den 12. september 2023 godkendt menighedsrådets gaveregulativ af den 25. september 2019.

– Vi har modtaget tak fra Kofoeds Skole for indsamling.

Vi har modtaget mail fra Kofoed Skole med tak for indsamling i kirken den 30. april 2023.

– Vi har modtaget tak for afskedsgave fra Henning Due-Hansen.

Vi har modtaget tak for afskedsgaven fra Henning Due-Hansen.

– Vi har konstituering på november mødet.

Menighedsrådet bedes overveje poster til konstitueringen ved menighedsråds-mødet den 29. november 2023.

—–     —–     —–

Der er infomøde om Fremtidens havn og forbindelse til Torvet på Saxenhøj (festsalen) den 5. oktober 2023 kl. 17.00-18.30. Det kræver tilmelding via link.

5. Interessetilkendegivelse fra Sangkraft Guldborgsund – bilag 2 v/FCH.

Orientering om Sangkraft Guldborgsund som har anmodet om støtte fra menighedsrådet og fremsendt en interessetilkendegivelse. Det er udgiftsfrit. Det blev besluttet at bidrage med følgende: Ideer, viden, kompetencer, samarbejde og deltagelse ved sangarrangementer.

Menighedsrådet vil gerne have adgang til viden, kompetencer og fællesskaber.

Flemming Chr. Hansen er kontaktperson.

6. Revisionsprotokollat 2022 – bilag 3 og 4 v/IPN.

Menighedsrådet har fra revisor modtaget revisionsprotokollat for årsregnskab 2022.

Revisionsprotokollatet er gennemgået, særlige forhold er:

Punkt 6: Leasingkontrakt har ikke efter gældende regler været forelagt provstiudvalget til godkendelse.

Punkt 13: Kasserer kontrollerer/attesterer alle bilag og følger kontoudtog tæt.

Punkt 14: Menighedsrådet har hverken mistanke om eller kendskab til besvigelser.

Revisionsprotokollatet 2022 og revisors erklæring er taget til efterretning og underskrevet.

7. Økonomi v/IPN.

– Økonomisk orientering.

IPN orienterede om økonomien.

Synsudsatte arbejder

– Prionr. 1 (kirketårn): Godkendt i på maj-mødet – arbejde udføres ultimo november.

Aftale holder.

– Prionr. 2 (skotrende præstegård): Afventer tilbud- Inge Pilt.

Vi afventer fortsat tilbud, HMT rykker.

– Prionr. 3 (forskelling, skiffersten kapeller): Ringtved har fået ordren – afventer startdato.

Vi afventer fortsat startdato, UP rykker.

– Prionr. 4 (vinduer kapel): Arbejdet igangværende.

Arbejdet ordret, afventer startdato, LL tjekker op.

– Prionr. 4 (vinduer præstegård): Halvdelen igangsættes, afventer startdato.

Arbejdet igangsættes. Vi afventer startdato, HMT rykker.

– Prionr. 5 (kanap 1. sal præstegård): Afventer tilbud – Inge Pilt.

Vi afventer fortsat tilbud, HMT rykker.

– Prionr. 6 (dør konf.stue): Modtaget tilbud ny dør kr. 23.750,- 

Det afventer.

– Prionr. 10 (afdækning tagrender kirke): Godkendt til igangsættelse på augustmødet – arbejde udføres 4-5. oktober 2023.

Aftale holder.

—–     —–     —–

 

Der er kommet en ny og meget mere omfattende regnskabsinstruks. Det undersøges om den skal være klar til næste kasseeftersyn eller blot til den nye konstituering af menighedsrådet ved mødet i november.

 8. Valg 2024 v/UP.

– I valgbestyrelsen er Birgit Ziedoy (formand), Henning Tønning og Inge Pilt.

Idet Birgit Ziedoy udtræder af menighedsrådet, skal der vælges et nyt medlem og en ny formand for valgbestyrelen. Dette gøres på det konstituerende møde i november.

– Overvejelser valg 2024 – hvad er planen for valget, hvordan skaffer vi nye medlemmer.

Der er ”ideliste” i gang.

Brochurer lægges på udvalgte steder nu.

– Der skal afholdes henholdsvis orienteringsmøde den 14. maj 2024 og valgforsamling den 17. september 2024.

 Møderne afholdes i Sognegården.

– Valgmateriale på menighedsrådsforeningens hjemmeside.

Der laves ny brochure når vi nærmer os valget.

 

9. Orientering fra præsterne.

v/HMT:

Konfirmanderne får besøg af Danmissions Globale Fortællere, som kommer med 2 personer den 5. marts 2024. De har brug for en overnatning fra mandag til tirsdag.

Konfirmanderne får besøg af personale fra Svanevig Hospice den 21. og 28. november 2023 kl. 8.00-9.30.

Der er Alle helgen gudstjeneste den 5. november 2023 kl. 15.00 hvor Ungdomskoret medvirker. Konfirmanderne sætter gravlys på kirkegården. FCH spiller stille musik i kapellet, hvor der er mulighed for at skrive på hjerter og tænde lys.

v/LL:

Intet.

10. Kort orientering fra  udvalgene.

Kirke- og kirkegårdsudvalg v/UP.

Intet.

– Kirkegårdsudvalg v/UP.

Der laves en gentagelse af ”Plant et træ” med konfirmanderne. Der er en del af de træer der blev plantet sidste år der er gået ud.

Personalet har været på staudekursus og havemesse.

Der skal kontaktes anden tømrer til at kigge på klokkestablen.

Der har været snak om de gamle jernlåger, om de kan udskiftes med noget lettere materiale. Dette undersøges nærmere.

Der ønskes tilføjelse til kirkegårdsvedtægten ved manglende betaling, at gravstedet kan ryddes/nedlægges. Der arbejdes videre med dette.

Fortællinger om dødes livshistorier til en kirkegårdsvandring. Kunne det være et bachelorprojekt? Der arbejdes videre med dette.

– Kirkeudvalg v/HMT.

Intet.

– Præstegårdsudvalg v/IPN.

De udvendige brønde skal suges 1 gang årligt (oktober), næste gang den 28. september 2023.

– Aktivitetsudvalg v/EBJ.

Der har været møde den 6. september 2023.

Den 15. oktober 2023 kl. 18.00 er der arrangement for børn og unge ”Lys i kirken”.

Ellekildeskolen inviteres til at gå Lucia søndag den 10. december 2023 kl. 10.30.

– Medieudvalg v/HT.

Der har været møde 19. september 2023.

Hjemmesiden nærmer sig det endelige resultat.

– Sognegårdsudvalg v/LL.

Der har igen været vand i elevatorskakten, det menes at være regnvand da vi har grundvandspumpe. Det undersøges hvad en vandsuger koster, der kan bruges uden at elevatoren skal have montør.

– Menighedsplejen v/LL.

Der har været Åben Kirke under Frugtfestivallen, det var velbesøgt, der kom 307 besøgende.

Menighedsplejen fik solgt strikkevarer for ca. 1.300,-

Spis- Drik- Vær glad starter søndag den 1. oktober 2023 og der er 39 tilmeldte.

– Kirkebladet v/LL.

Kirkebladet er netop udkommet.

Saxkjøbing Avis bliver fremover en del af Ugeavisen Guldborgsund i løbet af det nye år.

11. Koncertplan v/FCH.

– Nytårskoncert Sakskøbing Tambour og Brassband.

Koncertplan 2024 er forhåndsgodkendt.

Sakskøbing Tambour og Brassband tilbydes at låne kirken gratis og evt. tage entre.

12. Kontaktperson v/HT

 – MUS-samtaler.

Der er planlagt datoer for MUS-samtaler og GUS-samtaler i november måned.

– Ansøgning kirketjenere.

Vi har fra kirketjenere modtaget ansøgning om betaling for befordring og mad ved deltagelse i kirketjenernes Stiftskredsmøde mandag den 2. oktober 2023. Det blev godkendt.

 

– Ansøgning fra kirkesanger.

Vi har fra kirkesanger modtaget ansøgning om 6 ekstra timer til henholdsvis 5 timer til koncert med Ensemble Storstrøm den 8. december 2023 i Maribo Domkirke, samt 1 time til forberedelse af tilsendte noder og kommunikation. Det blev godkendt.

 

13. Personalerepræsentant v/FCH.

Intet.

 

14. Eventuelt.

Aktivitetsudvalget arrangerer julemøde.

 

 

Møde slut 21.31

Næste møde den 25. oktober 2023